Stad levert bouwvergunningen 30 dagen sneller af

Bouw

De stad Mechelen is ontvoogd. Dat wil zeggen dat de stad autonoom stedenbouwkundige vergunningen mag afleveren en de maximale behandeltermijn voor bouwdossiers stevig wordt ingekort naar 75 kalenderdagen i.p.v. 105. De nieuwe procedure geldt voor aanvragen die vanaf 1 september 2014 worden ingediend bij de stad.

De ontvoogding houdt in dat de stad Mechelen zelfstandig kan instaan voor het vergunningenbeleid. De stad is niet langer verplicht om eerst het bindend advies te vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte & Onroerend Erfgoed in Antwerpen (in de volksmond bekend als ‘stedenbouw’).

“Er wordt al jaren over de ontvoogding van Mechelen gesproken. Voor mij is dit een essentieel onderdeel van de hervorming van de Bouwdienst. Bij mijn aantreden als schepen van Stedenbouw, heb ik hiervan één van de prioriteiten gemaakt. Vooral de opmaak van de drie registers is erg tijdrovend geweest. De behandelingsduur van bouwaanvragen wordt hiermee ingekort van 105 naar 75 kalenderdagen. Een uitzondering zijn aanvragen met openbaar onderzoek en verkavelingsdossiers, daar blijven de maximale behandeltermijnen respectievelijk 105 en 150 dagen”, legt schepen van Stedenbouw Greet Geypen uit. De nieuwe ‘ontvoogde’ procedure geldt voor aanvragen die worden ingediend vanaf 1 september 2014.

Vijf voorwaarden
Om ontvoogd te worden, moest de stad voldoen aan vijf door de overheid gestelde kwaliteitsvoorwaarden: beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in dienst hebben en in het bezit zijn van drie goedgekeurde inventarissen: een vergunningsregister, een plannenregister en het register van onbebouwde percelen.

De stad krijgt dus zelf de verantwoordelijkheid voor het afleveren van en beslissen over stedenbouwkundige vergunningen. Mechelen mag nog steeds advies bij stedenbouw Antwerpen inwinnen, maar is niet langer verplicht dit te volgen.

735 dossiers in 2013
De verkorte procedure geldt voor aanvragen waar geen openbaar onderzoek bij komt kijken of geen verkaveling nodig is. Vorig jaar betrof dat 735 dossiers, of 61 % van het totaal aantal bouwaanvragen. De verkorte termijn van maximum 75 dagen begint te tellen na de volledig- en ontvankelijk-verklaring van het dossier.

Hervorming Bouwdienst in stroomversnelling
Schepen Greet Geypen is vastbesloten de Bouwdienst zo snel mogelijk een nieuw elan te geven. “De Bouwdienst is een belangrijke schakel in het bouwproces van de Mechelaar. Een goede werking is daarom onze prioriteit en daarin zien we een positieve evolutie. De ontvoogding is een belangrijke stap in een doorgedreven hervorming van de Bouwdienst. Dit najaar staan er nog een aantal belangrijke veranderingen op til, die moeten zorgen voor een meer klantgerichte en efficiëntere dienstverlening”, vertelt Greet Geypen.

1. Digitale indiening bouwaanvraag
De procedure voor de aanvraag van een vergunning wordt gedigitaliseerd. “We sluiten ons dit najaar aan op een nieuw digitaal platform van de Vlaamse overheid waardoor het indienen van een bouwaanvraag nu ook digitaal kan gebeuren. De digitalisering moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling en transparantere procedure en voor minder administratieve lasten”, vertelt schepen Geypen.

2. Nieuwe stedenbouwkundige verordening
Opzet is een geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor het volledige grondgebied in één document te bundelen. “De huidige basisverordening dateert van 1933. Ze is achterhaald en moet dringend herschreven worden naar de hedendaagse behoeften”, zegt de schepen.

3. Loketwerking in Huis Bouw
De stad zal een nieuwe front office inrichten rond de thema’s bouwen en wonen. Deze loketten, gedoopt ‘Huis Bouw’, worden vast ondergebracht in het Huis van de Mechelaar en worden het centrale informatiepunt waar burgers met vragen rond deze thema’s zullen worden verder geholpen. Huis Bouw wordt zo een front office voor de diensten Wonen, Milieu en de Bouwdienst.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer