Mechelen en Lier werken samen aan woonbeleid

IMG_5742 (Medium)

Door de steden Mechelen en Lier wordt een samenwerking omtrent lokaal woonbeleid opgezet. Deze interlokale vereniging heeft als doel het samenwerken op vlak van wonen te bevorderen door het verder inzetten op het ontwikkelen van een gemeentelijke visie op het vlak van wonen, het organiseren van een lokaal woonoverleg, het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening en het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Mechelen en Lier gaan samenwerken om de kwaliteit van wonen in de twee steden te verbeteren. Daarvoor stappen beide steden in de nieuwe vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’. Deze samenwerking moet het lokaal woonbeleid ondersteunen. Het orgaan moet in de eerste plaats de kwaliteit van wonen in beide regio’s verbeteren.

“Bedoeling van dit samenwerkingsverband  is een antwoord te bieden op vragen van inwoners over wonen. Dat gaat van premies over huren en verhuren tot leningen en energiebesparende maatregelen. Dit projectdossier zal bij de Vlaamse overheid ingediend worden met het oog op het bekomen van de vooropgestelde subsidiëring. Op die manier wordt het mogelijk om de werking te laten verzekeren”, aldus schepen van Wonen van Mechelen, Greet Geypen.

Haar collega Walter Grootaers, schepen van Wonen in Lier, vult aan. “We willen gezamenlijk streven naar een gezinsvriendelijke woon- en leefstad voor een zo breed mogelijke waaier aan doelgroepen. Om dit te realiseren streven we naar een gedifferentieerd betaalbaar woonaanbod met o.a. nieuwe woonvormen, aandacht voor specifieke doelgroepen, enz… waarbij de woningkwaliteit centraal staat. Om die reden zal elke actie die het ‘IGS versterkt wonen in Lier en Mechelen’ uitrolt, als doel hebben de kwalitatieve woonzekerheid te verhogen voor elke inwoner”.

Geen aaneengesloten werkingsgebied

Door de nieuwe regelgeving hoeft een nieuw IGS-project, geen aaneengesloten werkingsgebied meer te hebben. Lier had ondertussen de zoektocht naar een relevante gelijkaardige partner gestart en kwam zo bij Mechelen terecht.

“Tijdens de eerste gesprekken werd snel duidelijk dat er verschillende raakpunten zijn. De problematieken omtrent verstedelijking lopen gelijkaardig. Thema’s die in beide steden verschillend worden aangepakt, kunnen hierdoor geoptimaliseerd worden. Acties die de ene stad uitvoert en de andere stad nog niet, kunnen dan in beide steden ingezet worden. Op deze manier kunnen we elkaar versterken”, zegt Walter Grootaers.

Tijdens verschillende werkvergaderingen tussen Mechelen en Lier werd een basisnota uitgewerkt die voorgelegd werd aan de beoordelingscommissie van Wonen Vlaanderen. En een eerste beschouwing oordeelde deze dat de samenwerking tussen Mechelen en Lier kans maakt om te voldoen aan het subsidiereglement. Via deze weg zou het ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’, zoals ze boven het doopvont zal gehouden worden, betoelaagd kunnen worden tot eind 2019.

Meer geprofessionaliseerd

“In Mechelen worden meerdere initiatieven ondernomen die het lokaal woonbeleid ondersteunen. Om deze dienstverlening te optimaliseren en om via schaalvergroting de inzet van middelen efficiënter aan te wenden, is het indienen van een subsidieaanvraag voor een intergemeentelijk samenwerkingsproject aangewezen. De wijziging van het decreet en het vinden van een valabele partner, met name de stad Lier, geven ons hier nu de mogelijkheid toe. De werking van beide steden zal hierdoor nog meer geprofessionaliseerd en uitgebouwd kunnen worden”, aldus Greet Geypen.

Verplichte doelstellingen

Het decreet schrijft voor dat ten minste twee steden/gemeenten zich moeten organiseren, om een interlokale vereniging op te richten. Als deze vereniging opgericht is, moet een aanvraag ingediend worden. Zowel de subsidieaanvraag voor het samenwerkingsproject, als de oprichting van de ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’, is voor juni voorzien. Dit najaar wordt dan definitief beslist over de goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Om erkend te worden als intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, moet in elke participerende gemeente, volgende doelstellingen worden gerealiseerd.

  • Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  • Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
  • Ondersteunen van de lokale private huurmarkt

Naast deze verplichte doelstellingen bestaat de mogelijkheid om in de verschillende deelnemende steden/gemeenten andere accenten te leggen. Het ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’ engageert zich om in de eerste drie categorieën, nog tien extra activiteiten uit te voeren.

“Bij het opmaken van de overeenkomst bleek dat nogal wat van die activiteiten al uitgevoerd worden in beide steden, de ene al meer dan de andere, sommige gestructureerd, anderen ad hoc. De aanpak rond woonkwaliteit bijvoorbeeld, is sterker uitgebouwd in Mechelen. Lier kan door het project beroep doen op de knowhow en de ervaring vanuit Mechelen”, aldus Walter Grootaers.

“Lier beschikt dan weer over een laagdrempelig woonloket waar iedere burger terecht kan voor basisinformatie aangaande allerlei woonthema’s. Door het uitwisselen van praktijkervaringen en tools die beide gemeenten afzonderlijk ontwikkeld hebben, tillen we elkaar naar een hoger niveau”, geeft Greet Geypen mee.

Coördinator

Binnen het kader van dit decreet wordt verplicht een coördinator te voorzien die de werking aanstuurt. Om het project tot uitvoer te brengen, wordt beroep gedaan op de werking van de bestaande diensten binnen de beide steden. Het is de taak van de coördinator om deze werkingen op elkaar af te stemmen.

€ 136 000 per jaar

Volgens de eerste berekeningen – gebaseerd op de gevoerde gesprekken met Wonen Vlaanderen – zal indien het project goedgekeurd wordt door de bevoegde minister, een bedrag toegekend worden van ongeveer € 136 000 per jaar, tot en met 2019. Het eerste jaar zal herberekend worden a rato het aantal resterende maanden. De bedragen worden verdeeld op basis van het aantal huishoudens. Mechelen krijgt € 97 441 (met 35 693 huishoudens) en Lier met 15 514 huishoudens ontvangt € 42 353.

Dit intergemeentelijk samenwerkingsproject loopt tot 31 december 2019, de einddatum van de huidige gemeentelijke beleids- en beheerscyclus. Voor de periode na 2019 zal de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid afgestemd worden op de nieuwe gemeentelijke legislatuur.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer