Stad zoekt ontwikkelaar site Albertus

Masterplan site Sint-Albertus 3D_totaalzicht 3 (179634)_

Het stadsbestuur van Mechelen liet een masterplan opmaken om de site Albertus in Muizen te ontwikkelen. Het gebied wordt omgevormd
tot een aangename groene omgeving, met plaats voor een 26-tal appartementen en een buurtcentrum. Vandaag wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaars van de site en de stad Mechelen voorgelegd aan de gemeenteraad en roept de stad ontwikkelaars op om zich kandidaat te stellen.
De site Albertus is gelegen langs de Sint-Albertusstraat en de Gustaaf Ghijselsstraat in Muizen. De grond is eigendom van verschillende eigenaars: de Kerkfabriek en de Vereniging Parochiaal Werk (VPW). Op het terrein bevinden zich momenteel de kerk Sint-Albertus, een pastorijwoning met riante tuin en het ontmoetingscentrum ’t Kranske.

Een tijd geleden kondigde de VPW aan de zaal te willen verkopen. Ongeveer gelijktijdig raakte bekend dat het Bisdom de parochiekerk van Albertus niet langer als kerk wenste te gebruiken en de procedure tot desaffectatie had ingezet. Om tot een oplossing te komen voor het nakende verdwijnen van de buurtzaal en om te voorkomen dat de kerk zou worden afgebroken, besloot de stad om samen met de Kerkfabriek en de VPW een oplossing uit te werken.

Globale visie

“Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat een globale visie – in tegenstelling tot een versnipperde oplossing – het beste resultaat zal opleveren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het combineren van het verenigingsleven met het wonen, het behoud van de kerk en meer publiek groen. Het project moet een meerwaarde zijn voor de buurt”, aldus Greet Geypen.

In deze buurt is een bloeiend verenigingsleven aanwezig, wat we absoluut willen behouden en naar de toekomst toe nog versterken.  We willen daarom een nieuw hart voor de wijk creëren, dat een antwoord biedt voor zowel de huidige als de toekomstige buurtbewoners als voor de verenigingen.  Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing voor iedereen.

Na bevraging van de eigenaars en de diverse gebruikers, werd er door HASA–architecten een masterplan opgemaakt. De plannen voor de site werden vorig jaar toegelicht aan de buurtbewoners. Het is de bedoeling om het gebied in zijn geheel door een ontwikkelaar te laten ontwikkelen. De krachtlijnen van het masterplan zijn:

  • De voormalige Sint-Albertuskerk wordt omgevormd tot een multifunctionele ruimte voor o.a. optredens en feestelijke gelegenheden.
  • Grenzend aan de kerk komt er een gebouw voor o.a. vergaderingen. Dit nieuwe gebouw wordt verbonden met de kerk en vormen samen een buurtcentrum.
  • Op de site komen gezinsappartementen met ondergrondse garage.
  • Een overwegend groene en publiek toegankelijke buitenruimte verhoogt de verblijfskwaliteit van de site, ook voor de omliggende buurt.

Projectontwikkelaar gezocht

Om de ontwikkeling van de Albertussite te kunnen realiseren werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de Kerkfabriek en de VPW afgesloten.
Deze overeenkomst wordt vandaag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De samenwerkingsovereenkomst legt de engagementen van de partners voor dit project vast. Tevens zal aan de gemeenteraad gevraagd worden om groen licht te geven voor de start van een overheidsopdracht.

Voor de uitvoering van dit masterplan dient er een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart te worden. Zo kan er een projectontwikkelaar gevonden worden die in 2018 kan starten met de ontwikkeling.

De mededingingsprocedure gebeurt in twee fases. In een eerste fase worden ontwikkelaars aan de hand van een selectieleidraad opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Deze fase moet de stad Mechelen toelaten om kandidaten te selecteren die bekwaam zijn om de verschillende deelopdrachten uit te voeren. Tijdens de tweede fase worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een gedetailleerd bestek.

De stad zoekt een projectontwikkelaar voor de restauratie en verbouwing van de kerk, de bouw van het buurtcentrum met buitenruimte en de bouw van woningen (26-tal appartementen), een ondergrondse garage en een buitenruimte met publiek karakter.

Geïnteresseerde ontwikkelaars vinden de selectieleidraad en het masterplan vanaf 6 september terug op www.mechelen.be/albertus Inschrijven kan tot en met 11 oktober.

De inspanningen van de stad om ruimte te voorzien voor de verenigingen van ’t Kranske en om de afbraak van de kerk te voorkomen, zijn zichtbaar in de krijtlijnen van het masterplan. De voormalige Sint-Albertuskerk zal omgevormd worden tot een multifunctionele ruimte voor o.a. optredens en feesten. Hieraan grenzend komt een nieuw gebouw met ruimte voor vergaderingen. Samen zullen de kerk en de nieuwbouw  dienstdoen als buurtcentrum.

Hierin zullen de verschillende verenigingen van ’t Kranske gehuisvest worden, waaronder toneelkring Ik Dien, buurtraad De Spreeuw, vzw Prinses Harte en het Mechels Naaikranske.

Van bij het prille begin van het project werden deze verenigingen bij het project betrokken en inventariseerden ze hun noden en bekommernissen. Ook in de verdere ontwikkeling van Spreeuwenhoek zal deze buurtinfrastructuur zijn nut bewijzen. Het is de bedoeling dat de buurt een grote rol kan opnemen in het beheer van het ontmoetingscentrum. Eens de plannen in ontwikkeling zijn, is dit de volgende stap om uit te werken.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer