Stadsbestuur gaat akkoord met meer recreatie op site Huyghebaert

IMG_9760 (Medium)

Het Mechelse stadsbestuur boog zich vandaag over de bouwvergunning van de oude gebouwen van Huyghebaert in Mechelen Zuid. De vergunning voor de gedeeltelijke functiewijziging werd goedgekeurd, doch de aanvrager moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voormalige bedrijfssite ‘Huyghebaert’ wordt in de toekomst grondig gerenoveerd. Eigenaar Bremhove wil het pand uit 1957 nieuw leven inblazen. De stad voerde ook overleg met de directie en de ouderraad van de school Pius X, alsook de buurtbewoners werden gehoord. In het kader van het openbaar onderzoek konden buurtbewoners zich uitspreken over de vergunningsaanvraag.

De site sluit aan bij het industrieterrein Mechelen Zuid, tussen de bedrijfssites van Du Pont en de kantoorgebouwen aan het rond punt van de afrit E 19. De bestemming van  het gebied is volgens het BPA (bijzonder plan van aanleg) een zone voor industriële nijverheid.

Hierdoor kunnen er – net zoals voor het faillissement van Huyghebaert –  industriële activiteiten op deze site worden ingericht. Dit neemt niet weg dat dit op een degelijke manier dient ingepast te worden binnen de omgeving.

Het stadsbestuur keurde vandaag de vergunningsaanvraag goed voor de gedeeltelijke functiewijziging naar recreatie (4.275m²), maar sloot de volledige buitenaanleg uit.

Mogelijkheid naar meer recreatie wordt onderzocht

De site ligt tussen de straten Kruisbaan, Molenweide en de Europalaan. De site is vergund als bedrijfsinrichting. De bedrijvigheid blijft binnen de huidige aanvraag grotendeels behouden. Enkel een deel van de site (4.275 m²) zal worden ingevuld met recreatie: een padelclub en een trampolinezaal.

De aanvragers zijn vragende partij om de recreatieve functie op de site verder uit te breiden. Ook de buurtbewoners gaven tijdens de infovergadering – georganiseerd door de projectontwikkelaar – aan, vragende partij te zijn voor meer recreatie op de site.

De stad gaat hier principieel mee akkoord en zal onderzoeken hoeveel recreatieruimte er maximaal voorzien mag worden binnen het huidige PBA. Een uitbreiding van de recreatieve ruimte dient zich te situeren langs de zijde van de Molenweide/Kruisbaan.
Op die manier kan de impact voor de buurt en de school worden beperkt.

Stad sluit buitenaanleg uit de vergunning

De aanvraag voorziet een groenbuffer. Deze is echter niet in overeenstemming met de bepalingen uit het BPA. Er werd evenmin een inrichtingsplan voor de buffer bijgevoegd.

Voor het stadsbestuur is deze buffer evenwel essentieel voor de inpassing van de bedrijvigheid in de woonomgeving. De impact op de buurt is immers een belangrijk aandachtspunt. De stad wenst een kwalitatieve groenbuffer en sluit daarom heel de buitenaanleg – inclusief loskades – uit de aanvraag. Hiervoor zal een nieuw voortraject moeten opgestart worden. Met de uitbreiding van de recreatieve functie zullen de loskades moeten herbekeken worden.

Woonwijk vrijwaren van verkeer

De site wordt ontsloten via de Kruisbaan (ter hoogte van de Egide Walschaertsstraat)
en via de Molenweide (enkel voor personenwagens). Ten noordoosten en zuidoosten worden ook toegangen voorzien voor de zwakke weggebruikers.

De bezorgdheden met betrekking tot de verkeersafwikkeling van de site, worden door
de stad ernstig genomen. Om de woonwijk zoveel mogelijk te vrijwaren van verkeer, werd in de voorwaarden opgenomen dat alle toegangen tot de site dienen te worden afgesloten van auto- en of vrachtverkeer, met uitzondering van de in- en uitrit aan de Kruisbaan.

Fysieke stop voor gemotoriseerd verkeer

Daarbovenop wordt er een vaste stop voorzien voor het gemotoriseerd verkeer – uitgezonderd voor bussen – op de Kruisbaan tussen de toegang tot de site en de school.

Het verkeer dat de site verlaat zal dat niet via de woonwijk kunnen doen, maar zal via de Egide Walschaertsstraat richting autostrade moeten. Zo wordt er bijkomende verkeersdruk op de Europalaan, Kruisbaan of Molenweide vermeden. Ook in functie van de luchtkwaliteit is dit een belangrijk element: door het verkeer via het bedrijventerrein te sturen, wordt een negatieve impact op de luchtkwaliteit in de wijk en de schoolomgeving vermeden.

De stad is ook van plan om Geerdegem-Schonenberg te ontlasten van doorgaand verkeer door bijvoorbeeld een fysieke stop te plaatsen. Op een volgende bewonersvergadering zal dit item met de buurtbewoners besproken worden aan de hand van een aantal scenario’s.

Het college besliste vandaag ook om een wegversmalling te voorzien aan het begin van de Molenweide (kant Europalaan).

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer