Gemeenteraad buigt zich over RUP ‘Mechelen Noord IV’

Afbeelding1RUPMN

Enkele weken geleden werd het RUP Keerdok definitief goedgekeurd. In dit RUP wordt de mogelijkheid gecreëerd om een nieuwe stadswijk te ontwikkelen aan het Keerdok. Een bijkomende voorwaarde is echter dat de baanwinkels die momenteel tussen de Keerdokkaai en de Guido Gezellelaan liggen, kunnen geherlokaliseerd worden.

In dit proces wordt vandaag een nieuwe stap gezet. Nadat het Mechels schepencollege het ontwerp-RUP ‘Mechelen Noord IV’ recent goedkeurde, komt dit punt vanavond aan bod op de gemeenteraad. Met dit RUP wordt de juridische basis gelegd voor een nieuwe zone voor grootschalige detailhandel. Samen met de goedkeuring van een handelsvestigingsconvenant worden de nodige garanties vastgelegd opdat deze zone zich complementair kan ontwikkelen ten opzichte van de handelsactiviteiten in de binnenstad.
Het RUP ‘Mechelen Noord IV’ omvat de gronden gelegen tussen de N16 en de R6, in het noordwesten van Mechelen (tevens gekend als ‘de lus’). Door middel van dit RUP wordt er een juridisch kader gecreëerd voor de ontwikkeling van Mechelen Noord IV als een bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel.

In het RUP wordt de bestemming en gewenste inrichting van het gebied vastgelegd. Het gebied heeft momenteel de bestemming van gemengd regionaal bedrijventerrein. Dit statuut moet via de procedure van een RUP aangepast worden. De gemeenteraad buigt zich vanavond over de voorlopige vaststelling van dit RUP.

“Met de herbestemming van de zone van de lus wordt ruimte gecreëerd voor de bestaande baanwinkels aan het Keerdok die op termijn zullen moeten verhuizen om plaats te maken voor nieuwe woonontwikkeling. Daarnaast zal de zone ook plaats bieden aan grote handelszaken die in de binnenstad geen plek vinden of baanwinkels die geherlokaliseerd worden van een minder gunstige locatie op Mechels grondgebied.”, klinkt het bij Bart Somers.

Het plangebied wordt beschouwd als een belangrijke zichtlocatie en vormt één van de toegangspoorten tot de stad. “Daarom wordt er veel belang gehecht aan de vormgeving en beeldkwaliteit in dit gebied. Naast een sterke vormgeving, wordt ook hoogstaande architectuur verwacht”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.

Het is tevens de bedoeling dat het plangebied maximaal ingebed wordt in de groene omgeving. Daarom wordt verordend opgelegd dat de groene ruimte een aaneengesloten geheel vormt en minstens 30% van de dient ingericht te worden als aaneengesloten groene ruimte.

Langs de zijde van de R6 (zijde Dijle) wordt er gevelbegroeiing voorzien, zodat de bebouwing als het ware een ‘groene wand’ vormt. Daarnaast kan ook het dak van het gebouw worden ingezet om deze plek een groene uitstraling te geven. De voorkeur wordt gegeven aan intensieve groendaken die zowel een ecologische als beleefbare functie vervullen. Op die manier kunnen het dak, de achtergevel en de randbeplanting bijdragen tot de landschappelijke integratie van het gebied.

 270 personeelsleden

“In totaal zal er maximaal 27 500 m² bruto-vloeroppervlakte handelsruimte kunnen gerealiseerd worden. Ook het aantal handelszaken (maximaal 24) en de minimale afmetingen worden in het RUP vastgelegd. De vestiging van groothandel, congrescentra en autonome kantoren wordt uitgesloten. Daarnaast kan er maximaal 1 zaak met restaurant of café als hoofdfunctie worden toegestaan. Er komt zo plaats voor ongeveer 270 personeelsleden die op deze site tewerkgesteld kunnen worden”, weet schepen van Economie Katleen Den Roover.

Geen concurrentie, wel complementariteit door handelsvestigingsconvenant

Het bevolkingsaantal neemt gestaag toe in Mechelen. Bijkomende handels activiteiten en tewerkstelling is dan ook nodig. De stad wenst echter ten allen tijden concurrentie met de handelszaken in de binnenstad te vermijden.

Om dit te garanderen sluit de stad Mechelen met de private ontwikkelaar een handelsvestigingsconvenant af. Naast de bepalingen rond minimale oppervlaktes
van het RUP wordt in de convenant onder andere ook vastgelegd dat er geen kleding-
en schoenwinkels, met uitzondering van deze die vanaf de Keerdoksite worden geherlocaliseerd, worden toegestaan.

“Mechelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de prognoses voorspellen nog een belangrijke bevolkingsgroei voor de komende jaren. Naast bijkomende woningen is er dus ook een behoefte aan bijkomende oppervlakte voor kleinhandel. Het stadsbestuur wenst in de eerste plaats in te zetten op de uitbouw en versterking van de handel in de binnenstad”, aldus Katleen Den Roover. “De binnenstad van Mechelen wordt echter gekenmerkt door een fijnmazige, middeleeuwse structuur, met hoofdzakelijk kleinere percelen en panden. Het aantal beschikbare grotere percelen en panden is erg beperkt waardoor er beperkte mogelijkheden zijn voor grootschalige kleinhandel. Daarom wenst de stad ook in te zetten op een goed gelegen locatie waar ruimte wordt voorzien voor grote entiteiten. Het aanbod van het specifiek regionaal bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel dient wel aanvullend te zijn met dat van de binnenstad”, zegt  Bart Somers.

Multimodale bereikbaarheid

De ontsluiting van het plangebied is grondig bestudeerd binnen de plan-MER en de Unieke Verantwoordingsnota. Verschillende ontsluitingsvarianten zijn onderzocht. Samen met het retailproject zal de private ontwikkelaar samen met het Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van de afsplitsing van de R6 investeren in een nieuw kruispunt op de N16.

Aan dit nieuwe kruispunt wordt ook een halte voor openbaar vervoer voorzien. Vanaf dit nieuwe kruispunt wordt de zone van de lus bereikbaar via een nieuwe parallelweg met de R6 en een brug over de R6.

“Daarnaast zal de private ontwikkelaar ook investeren in een fiets- en voetgangersverbinding met het jaagpad en een fiets- en voetgangersverbinding met het pad Vrouwvliet. Voor het goed functioneren van het gebied is het bijzonder belangrijk dat er wordt ingezet op een vlotte en veilige bereikbaarheid. Ondanks de ligging nabij belangrijke vervoersassen, dient ook de kaart van duurzame mobiliteitsvormen worden getrokken. Het gebied mag niet louter autoafhankelijk zijn”, aldus Greet Geypen.

Openbaar onderzoek

Vanaf 14 juni tot en met 13 augustus wordt het RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek liggen de documenten voor iedereen ter inzage in het Huis van de Mechelaar. Opmerkingen, bezwaren en adviezen op het ontwerp-RUP kunnen ingediend worden bij de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Deze moeten uiterlijk toekomen voor 13 augustus 2018:

  • Per aangetekende brief aan de GECORO – Grote Markt 21 – 2800 Mechelen
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het Huis van de Mechelaar
  • Digitaal verzonden worden aan gecoro@mechelen.be

Alle documenten zijn vanaf 14 juni raadpleegbaar via de website van de stad.

Er wordt tevens op maandag 25 juni om 19u30 een infomoment over het RUP voorzien. Geïnteresseerden die dit infomoment wensen bij te wonen kunnen hiervoor inschrijven vanaf 14 juni via de website van de stad.

De goedkeuring van het definitief RUP wordt tegen december van dit jaar verwacht.
De opening van het retailpark wordt voorzien in het najaar van 2020. Het totale investeringsbedrag bedraagt ongeveer 40 miljoen euro.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer