Nieuw RUP Spreeuwenhoek wordt groener

Spreeuwenhoek

De opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek wordt binnenkort opgestart. Eén van de uitgangspunten is het behoud van het Bos van Loos. Ook de bewonersbegeleidingsgroep heeft al voorbereidend werk verricht en een aantal mogelijke visies uitgetekend. Intussen voert de stad al verkennende gesprekken met een studiebureau voor de opmaak van het RUP. De nieuwe uitgangspunten die opgemaakt werden op basis van participatiemomenten werden gisterenavond tijdens een infoavond besproken met de buurtbewoners.

De ontwikkeling van Spreeuwenhoek vindt plaats op het gebied tussen de Leuvensesteenweg en de Leuvensevaart en tussen Ragheno en Planckendael. Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek besliste Mechelen vorig jaar om een nieuw RUP op te maken. De rechtsonzekerheid ontstond door een laattijdige omzetting door de Vlaamse overheid van een Europese richtlijn. Het opmaken van een nieuw RUP met bijhorende MER-procedure (milieueffectenrapport) is de enige rechtszekere oplossing voor toekomstige ontwikkelingen. De Vlaamse overheid en de stad zijn hiervoor al in overleg. Met de opmaak van een plan-MER wordt de mogelijke impact onderzocht van de toekomstige invulling op mens, mobiliteit, geluid, water, lucht, fauna en flora ….

Aangename omgeving

“Bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek zorgen we voor gevoelig meer  open ruimte dan voordien gepland. Met de realisatie van de wijk Spreeuwenhoek willen we Mechelen op een duurzame manier verder ontwikkelen. Het moet een wijk worden die het landelijk karakter van de buurt respecteert. Tevens willen wij op deze locatie een aangename en leefbare omgeving krijgen dicht bij het station en de stadskern”, vat  Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing, het project samen.

De basisprincipes voor het nieuwe RUP liggen al vast: vrijwaring van het Bos van Loos, een groene invulling, respect voor de afgeleverde vergunningen, het beperken van de planschade en schadevergoedingen en de opmaak van een plan-MER.  Naast de compacte bebouwing en ruimte voor recreatieve activiteiten wensen we dit gebied ook een openbare, groene invulling te geven. Met ruimte voor wandel- en fietspaden die het groen met elkaar verbinden.

Bewonersbegeleidingsgroep

Gisterenavond organiseerde de stad een infomoment voor de buurtbewoners in de lokalen van IVAREM. “De buurt is een belangrijke partner bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek. Om alle bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, werd er een bewonersbegeleidingsgroep opgericht. Deze groep met vertegenwoordigers van bewoners, van de Stad Mechelen en van het studiebureau komt op geregelde tijdstippen samen om elkaar te informeren, te bevragen en terug te koppelen. Zo wordt er constructief gewerkt om tot een goed ruimtelijk uitvoeringsplan te komen”, klinkt het bij Greet Geypen.

Een 25-tal bewoners maken intussen deel uit van de bewonersbegeleidingsgroep. Zij hebben samen met de stad intussen al wat voorbereidend werk verricht. Zij tekenden een aantal mogelijke visies voor het nieuwe RUP uit tijdens een aantal workshops. De doorlooptijd van een nieuw RUP is gemiddeld 2,5 jaar. De bewonersbegeleidingsgroep zal hierbij betrokken worden, doorheen het ganse traject.

Tijdelijke invulling

Sinds de zomer van 2018 heeft KFC Muizen een volledig nieuw onderkomen aan de Lotelingstraat en liggen de voormalige voetbalterreinen braak. Zolang een nieuw RUP niet is goedgekeurd, worden deze braakliggende terreinen ter beschikking gesteld van de buurt voor het organiseren van activiteiten. Via de bewonersbegeleidingsgroep en andere kanalen werd een oproep gedaan naar mogelijke geïnteresseerden om mee te denken over mogelijke tijdelijke invullingen. Intussen werden er al een aantal mogelijke activiteiten voorgesteld, waaronder een hondenweide, een moestuin, Finse looppiste, een multifunctioneel grasveld en een belevings- of speeltuin. De stad bekijkt welke realisatie mogelijk is.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer