Ragheno wordt autoluwe stadswijk

FOTO 1 (Small)

Het voorontwerp van het masterplan voor Ragheno is klaar. De nieuwe woonwijk aan het station biedt plaats voor zo’n 2500 woningen en een groot park van 11 hectare. De stad gaat het voorontwerp de volgende weken voorleggen aan alle betrokken actoren. Na deze adviesronde wordt het voorontwerp van het masterplan uitgewerkt tot een ontwerp. Dit zal in september opnieuw worden voorgelegd. De goedkeuring van het masterplan is voorzien voor eind dit jaar.

Mechelen is meer dan ooit in trek als woonstad. Ook de volgende jaren zal de stad alleen maar blijven groeien. Het stadsbestuur wil de bevolkingsgroei op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier opvangen.

“Naast nieuwe woongebieden zoals Verbeemen, Tinel, Komet en Keerdok zetten we ook in op de site Ragheno. We willen Ragheno laten uitgroeien tot een stadswijk die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw. De troeven van onze stad dienen zich niet alleen aan in het bestaande of nieuwe woonaanbod, maar vooral in de integrale aanpak van het beleid om op alle fronten in te zetten en van Mechelen een bruisende, leefbare plek te maken”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Ragheno ligt ten zuidoosten van het huidige station van Mechelen, tussen de Leuvensesteenweg, de Hanswijkvaart en de Hanswijkbeek. Vandaag is dit een bijna
78 ha groot gebied met een onduidelijke structuur, een erg beperkte ruimtelijke kwaliteit
en een relatief lage bewoning.

Adviesronde

In januari 2019 werden de ambities voor Ragheno en het schetsontwerp voorgesteld op een infomarkt. Ondertussen is er hard gewerkt en werd het plan concreter op het gebied van mobiliteit, open ruimte, groen en erfgoed.

Het voorontwerp van het masterplan wordt nu voorgelegd in een adviesronde aan alle betrokken actoren waaronder hogere overheden, adviesraden, private eigenaars, bedrijven en bewoners. Met de feedback gaat de stad terug aan de slag om het ontwerp van het masterplan op punt te stellen.

Het voorontwerp masterplan dat nu voorligt, is opgebouwd uit bouwblokken die structuur en samenhang moeten geven aan de nieuwe wijk. Omdat het gebied gelegen is aan het station wordt er uitgegaan van een woningdichtheid van 83 woningen per hectare. In totaal komen er ca. 2500 woningen.

“Het masterplan gaat uit van een stedelijke woontypologie waarbij slim met ruimte wordt omgegaan. Tegelijk garanderen voldoende privaat, collectief en publiek groen een hoge woonkwaliteit”, stelt Greet Geypen. Op het voorontwerp van het masterplan staan gestapelde woningen maar ook grondgebonden rijwoningen met tuin.

Ragheno wordt een gemengde wijk. De vandaag eerder industriële activiteiten in het gebied nemen ruimte in die optimaler kan worden benut. In het gebied komen er in de toekomst 140.000 m² kantoren en diensten. Enkele alledaagse voorzieningen zoals buurtwinkels, horecazaken, kinderopvang, ontmoetingsruimtes, sportfaciliteiten en een basisschool, worden mee opgenomen. De locatie van deze functies worden nog niet exact vastgelegd om enige flexibiliteit naar interessante projecten voor Mechelen mogelijk te houden.

De bouwblokken hebben een basishoogte van 4 bouwlagen. Aan het station, het park en aan het water zijn er enkele hogere gebouwen voorzien.

“Er worden duidelijke krijtlijnen opgemaakt voor architectuur, duurzaamheid en materiaalgebruik zodat het gebied een eenvormige uitstraling krijgt. Deze krijtlijnen zullen vastgelegd worden in overeenkomsten met ontwikkelaars. De kwaliteitskamer van experten wordt betrokken in de verdere uitwerking naar projecten”, geeft Greet Geypen aan.

11 hectare park

Op de site Ragheno wordt er een groot centraal park voorzien. Het park vormt een nieuwe groene long in Mechelen en het kloppende hart van de nieuwe wijk. “Het centrale park van 11 hectare verbindt de wijk vanaf het nieuwe stationsgebouw tot Spreeuwenhoek. In totaliteit zal dit park vier maal groter zijn dan de Mechelse Kruidtuin”, aldus Greet Geypen. Overal in de wijk is er groen op wandelafstand aanwezig.

Door het park fiets en wandel je veilig en snel van en naar het station. In het gebied komt de auto op de laatste plaats. Zo wordt de hoofdfietsroute in het park bijvoorbeeld duidelijk gescheiden van het autoverkeer met een brug. Aan de randen van het park zijn scholen, een nieuwe sporthal, horeca ingepland. De juiste locatie kan nog schuiven, maar deze functies zullen levendigheid aan het park geven.

“Naast groen is ook water erg belangrijk. We mikken in eerste instantie op het hergebruiken van regenwater in de gebouwen. Daarnaast heeft water ook een belangrijke openbare functie: vlietjes en andere waterpartijen geven de inwoners verkoeling als het te heet wordt, maar zorgen ook voor de opvang en buffering van regenwater, wat dan weer zorgt voor duurzaamheid en leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiewijk. Het maximaal aanleggen van groen en water en zijn een voorbeeld van klimaatadaptatie, of van hoe we ons als stad aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden”, zegt schepen van Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie.

Duurzame wijk

Ragheno moet een duurzame wijk worden, onder meer door het integreren van groen en water, het bouwen met een hoge dichtheid en het toepassen van het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Privé vervoer). De stad schuift hierbij ambitieuze duurzaamheidsprincipes naar voor.

Bovendien kan Ragheno uitgebouwd worden tot een echt slimme wijk. Alle gebouwen moeten klaar zijn om met elkaar verbonden te worden, zodat ze elkaar en het nutsinfrastructurennetwerk versterken. Het masterplan dient te onderzoeken welke collectieve of openbare systemen op het vlak van energieopwekking en -uitwisseling, afvalophaling of water mee met de wijkontwikkeling uitgebouwd kunnen worden.

Schepen Marina De Bie: “We gaan op zoek naar nieuwe vormen van kennisuitwisseling en dienstverlening. Deelsystemen met bakfietsen of auto’s bestaan vandaag al, maar zullen op schaal van dit soort nieuwe wijken nog verder optimaliseren. Ook een lokaal dienstennetwerk voor klusjes, huishoudhulp en herstellingen verhoogt de leefbaarheid en interactie in de wijk.”

Straten maximaal autovrij

Mechelen wil de waardevolle groene ruimte in en rond het centrum vrijwaren voor de toekomst en daarom de bevolkingsgroei opvangen in het stedelijk gebied. De vernieuwing van het station betekent een belangrijke katalysator voor de verduurzaming en verbetering van de stationsbuurt. Er wordt in Ragheno daarom maximaal ingezet op verplaatsingen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Dit vertaalt zich in straten die maximaal autovrij zijn en als woonstraten worden ingericht.

Nieuwe ontwikkelingen zullen moeten voldoen aan ambitieuze normen voor fietsstalplaatsen en autoparkeerplaatsen. Er dient verplicht méér dan 1 fietsstalplaats per inwoner te worden voorzien. Dit is ambitieuzer dan elders in de stad. Voor de auto’s wordt maximaal ingezet op alternatieven als autodelen, collectief beheer van parkings met parkeerrechten en het faciliteren van elektrische voertuigen. Het parkeren in het openbaar domein verdwijnt. Parkeergarages bevinden zich grotendeels ondergronds maar ook deels bovengronds nabij de toegangen.

Met de verplaatsing van het busstation naar de zijde Ragheno, zal De Lijn de routes van de buslijnen herbekijken. Een deel van de bestaande buslijnen zal via de nieuwe Motstraat naar de Leuvensesteenweg rijden. Er zal ook in het gebied Ragheno een ontsluiting voor het openbaar vervoer komen, maar dit dient nog verder onderzocht. Het is vandaag nog onzeker of dit een klassiekere buslijn zal zijn dan wel met slimme, autonome shuttle voertuigen.

Erfgoed integreren

Ragheno kent een rijke industriële geschiedenis. Een aantal mooie historische erfgoedgebouwen zijn nog goed bewaard gebleven. Met de nieuwe ontwikkeling wil
het stadsbestuur deze industriële gebouwen zoveel mogelijk integreren als basis voor
de nieuwe identiteit van het gebied.

Vervolgtraject en timing

De realisatie van Ragheno zal meerdere jaren in beslag nemen en verloopt in een aantal fases. Na de adviesronde in mei-juni zal het voorontwerp uitgewerkt worden tot een ontwerp van het masterplan. Dit zal in september opnieuw worden voorgelegd. Goedkeuring van het masterplan is voorzien eind 2019.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgestart na goedkeuring van het masterplan einde 2019. Begin 2020 wordt hiervoor een participatiemoment georganiseerd.

Volg Ragheno op de voet en schrijf je in op de nieuwsbrief: www.mechelen.be/ragheno of mail naar ragheno@mechelen.be

Het stadsbestuur treedt op als regelgevende instantie. Het grootste deel van de gronden is in handen van projectontwikkelaars. Die hebben al geruime tijd aangegeven dat ze in de startblokken staan.

Historische wandeling Ragheno

Ragheno wordt in de toekomst een hele nieuwe stadswijk. Maar wist je dat Ragheno ook een rijke geschiedenis heeft? Ontdek het tijdens een historische wandeling op zondag 16 juni. Een ervaren gids neemt geïnteresseerden mee op sleeptouw.

De wandeling start op verschillende tijdstippen (10.30u, 11u, 14u en 14.30u), is gratis en duurt ongeveer een uur. Het vertrek- en eindpunt is de cafetaria van sporthal Iham (Bautersemstraat 57). Wel vóór 14 juni inschrijven via UiT in Mechelen (via www.uitinmechelen.be of aan de balie, Vleeshouwersstraat 6). De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij.

Voor meer informatie over het masterplan en de toekomstplannen kan je op dezelfde dag tussen 10 en 16 u vrijblijvend terecht in de cafetaria van sporthal Iham. Daar vind je een infomarkt over het voorontwerp van het masterplan Ragheno en ontdekt er de toekomstplannen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer