Mechelen neemt maatregelen om kwaliteit van de ontwikkelingen op site Ragheno te garanderen

DSC_0133 (Medium)

Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst. Om de ambitieuze en kwalitatieve ambities te realiseren, legt de stad enkele minimale randvoorwaarden op waar toekomstige investeerders zich aan moeten houden. Daarnaast heeft de stad een kaderbesluit voor de site goedgekeurd dat de financiële bijdrage in de financiering van de gemeenschappelijke voorzieningen – te betalen door de verschillende projectontwikkelaars in het project Ragheno – vastlegt. 

De stad heeft ambitieuze plannen met Ragheno, het bijna 50 hectare groot gebied achter het station. Momenteel is de site een industrieterrein met een onduidelijke structuur en vervuilde grond. Het stadsbestuur wenst er in de toekomst, een duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel van te maken.

In het kader van de ontwikkeling van de site wordt een Masterplan opgesteld met het oog op een maximale afstemming van de verschillende deelprojecten zoals o.a. mobiliteit, ontsluiting en architecturale kwaliteit. Het ontwerp-masterplan werd in juni voorgelegd aan de buurtbewoners, de bedrijven en alle betrokken adviesraden. De definitieve ontwikkelingsvisie en het Masterplan zullen in een latere fase worden vertaald in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling

Om de ontwikkeling op een kwalitatieve en duurzame manier te laten verlopen, neemt de stad nu reeds enkele maatregelen. Het college van burgemeester en schepenen heeft een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aangenomen, waarin zij vorm geeft aan de beginselen betreffende een duurzame  ontwikkeling van het gebied. De BGO wordt op 30 september ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

“Met de goedkeuring van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling wordt er een duurzaam kader geschetst voor de toekomstige ontwikkelingen in het project Ragheno. Op die manier kan de stad minimale randvoorwaarden en aanbevelingen opleggen in de verschillende omgevingsvergunningen die nog moeten aangevraagd worden”, aldus schepen Greet Geypen van Stadsvernieuwing.

Ragheno moet een voorbeeldproject worden en dus willen we de lat hoog leggen. Het stadsbestuur wil hier het stadsdeel van de toekomst creëren.  Duurzaamheid vormt de rode draad in de randvoorwaarden

De BGO is niet van toepassing bij renovatiewerken van bestaande woningen.

Financieel plan

Teneinde de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno mogelijk te maken, dient de stad grote investeringen te dragen. Bij de herontwikkeling van de site zullen structurele maatregelen noodzakelijk zijn zoals mobiliteitsingrepen (waaronder de Arsenaalverbinding), een park, publieke ruimte, publieke voorzieningen zoals sportinfrastructuur, verwerven van gronden, bescherming van het bestaand erfgoed. De kosten voor de publieke voorzieningen worden in totaliteit geraamd op ongeveer 55 miljoen euro.

“De stad wenst de bijkomende taken die zo’n herontwikkeling met zich teweegbrengen, mee op te vangen door een financiële last te koppelen aan toekomstige projecten. Met de middelen uit de financiële bijdrage zal de stad de publieke voorzieningen realiseren. Het is de eerste keer in Mechelen dat we duurzame voorwaarden opleggen op wijkniveau en daarbij een kader creëren om de kosten te dekken voor de publieke investeringen op projectniveau”, aldus Greet Geypen.

Om dit mogelijk te maken keurde het college van burgemeester en schepenen een kaderbesluit goed. Hierin worden onder andere de modaliteiten voor de berekening van de financiële bijdrage opgenomen. Per m² die door een ontwikkelaar wordt aangevraagd zal afhankelijk van de ligging 100 tot 175 euro moeten betaald worden, dit bij de start der werken.

Ermee rekening houdend dat omwille van de investeringen in de infrastructuur, verbeterde mobiliteit en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen een beduidend hogere verdichting mogelijk is op de site, is het volgens de stad zonder meer te verantwoorden dat deze investeringen gedragen worden door de grondeigenaar of ontwikkelaar en deze bijdragen in de vorm van een stedenbouwkundige ontwikkelingskost.

Vervolgtraject en timing

De realisatie van Ragheno zal meerdere jaren in beslag nemen en verloopt in een aantal fases. Goedkeuring van het definitieve Masterplan is voorzien in april 2020. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgestart einde 2019.

Volg Ragheno op de voet en schrijf je in op de nieuwsbrief: www.mechelen.be/ragheno of mail naar ragheno@mechelen.be

De nieuwe woonwijk aan het station biedt plaats voor zo’n 2 500 woningen en een groot park van 11 hectare. Het park vormt een nieuwe groene long in Mechelen en het kloppende hart van de nieuwe wijk. In totaliteit zal dit park 4 maal groter zijn dan de Mechelse Kruidtuin.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer