RUP Spreeuwenhoek-Venne krijgt groenere invulling

Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne besliste de stad Mechelen om het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS op te maken. Het RUP voorziet in aangepaste bestemmingsvoorschriften voor de verschillende bestemmingszones met het oog op het vastleggen van o.a. bouwtypologie, ontsluiting en groeninrichting. De voorbereidende nota werd recent door het schepencollege goedgekeurd.

Het stadsbestuur wil het programma van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne waarbij binnen het gebied een grote woonontwikkeling voorzien was, herbekijken.

Het onderzoeksgebied bestrijkt in totaliteit een oppervlakte van ongeveer 118 ha en bevindt zich ten zuiden van het stadscentrum van Mechelen, aansluitend op de Raghenosite. Het ligt ingesloten tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart. In het zuiden wordt het onderzoeksgebied begrensd door de Barebeek.

 

“De doelstelling van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS is tweeledig. Enerzijds heeft het RUP tot doel om het bestaande RUP Spreeuwenhoek-Venne te remediëren zodat er terug rechtszekerheid is voor bewoners, eigenaars en ontwikkelaars . Anderzijds heeft het RUP tot doel om het programma van het huidige RUP te herbekijken”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Een eerste stap in de goedkeuringsprocedure van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is de opmaak van de voorbereidende nota. In deze nota worden naast een grondige beschrijving van zowel de juridische context, de beleidscontext als de bestaande toestand, ook de doelstellingen en de visie weergegeven.  De voorbereidende nota werd recent door het schepencollege goedgekeurd en zal nu verder uitgewerkt worden tot een startnota.

Groenere invulling

Het gebied zal een groenere invulling krijgen dan in het huidige RUP. Er wordt geprobeerd om het private bos langs de Hanswijkbeek – het voormalig hof van Betzenbroeck – te vrijwaren van grote infrastructuren en binnen het plangebied meer groen te voorzien. Daarnaast zal de huidige recreatiezone met voetbalvelden en tennisvelden behouden blijven. Een deel van de toekomstige ontwikkelingen werden reeds gerealiseerd of zijn in uitvoering. Ook het woonprogramma wordt herbekeken. Hierbij staat een compacter ruimtegebruik voorop.

“We willen dit gebied voornamelijk een groene openbare invulling geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast kan op sommige plaatsen ruimte voorzien worden voor compacte bebouwingen en zal er ruimte zijn voor recreatieve activiteiten. De bedoeling is om een groene en leefbare omgeving te krijgen dicht bij het station en de stadskern”, verduidelijkt Greet Geypen.

Momenteel is de stad in samenwerking met IGEMO en Tractebel bezig met de herziening van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne. “Uiteraard zal het verdere onderzoek mee bepalen hoe de toekomstige invulling er zal uitzien. Toch zal de herziening van het RUP voldoen aan een aantal principes op het gebied van open ruimte, bebouwing en ontsluiting”, weet Greet Geypen.

Open ruimteconcept

Het eerste principe gaat uit van het verbinden/versterken van de groenstructuren.
Spreeuwenhoek grenst aan de valleigebieden van de Hanswijkbeek en de Barebeek, die elk verbonden zijn met het valleigebied van de Dijle. Beide valleigebieden zijn zeer groen met het bos rond het voormalig hof van Betzenbroeck en Planckendael. Ook in Spreeuwenhoek zelf is er veel groen. Het nieuwe RUP wil het groen versterken en uitbreiden vanaf Planckendael via Ragheno tot aan de ring van Mechelen.

Bebouwingsconcept

Een tweede principe gaat uit van compact bouwen ter vrijwaring van de open ruimte.
Om te kunnen inspelen op de natuurlijke groei van Muizen, wordt een uitbreiding voorzien worden van het weefsel in de kern Sint-Albertus. De uitbreiding sluit aan op de bestaande bebouwing, waardoor het open ruimte gebied gevrijwaard blijft van bebouwing.

Spreeuwenhoek grenst aan de nieuwe stadswijk Ragheno met ertussen de Hanswijkbeek en een bos. Langs de Leuvense Vaart komen verspreid enkele compacte bouwvolumes die enerzijds de schaal van Muizen respecteren en anderzijds aansluiten op de stedelijkheid van Ragheno. Deze gebouwen zullen ingeplant worden in een groen karakter.

Ontsluitingsconcept

Een derde principe speelt in op de ontsluiting van het gebied. Voor de ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer wordt nagedacht over een 2-kamer oplossing, waarbij het gemotoriseerd verkeer via twee van elkaar gescheiden weginfrastructuren zullen aansluiten op de Leuvensesteenweg. Welke weginfrastructuren hiervoor het meest geschikt zijn, zal in het verdere verloop van het planproces bepaald worden. Hierdoor zal het verkeer dat gegenereerd wordt door nieuwe ontwikkelingen, verspreid worden en wordt een mogelijk zwaartepunt op een bepaald kruispunt voorkomen.

Daarnaast dient het gebied doorwaadbaar gemaakt te worden voor trage weggebruikers.
Door het plangebied lopen twee belangrijke trage wegverbindingen. De eerste is de verbinding langs de Leuvense Vaart, waar vooral fietsers en voetgangers welkom zijn. Enkel waar bestaande woningen aansluiten op de Muizenvaart zal lokaal autoverkeer mogelijk zijn. Voor nieuwe woningen zal een eventuele ontsluiting parallel met de trage verbinding kunnen.

Een andere belangrijke trage verbinding is de verbinding met de toekomstige stadswijk Ragheno. Deze nieuwe verbinding loopt zoveel mogelijk door groenzones en is grotendeels gescheiden van gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt bekeken om een dwarse trage wegverbinding te realiseren tussen de Leuvensevaart en de Zwijvegemstraat, ter hoogte van de sociale woningen.

Volgende fases

Nu de voorbereidende nota goedgekeurd werd, zal het studiebureau de nota verder aanvallen o.a. de beschrijving van de MER-beoordeling en de aanpak. Deze uitgebreide nota wordt de startnota genoemd. Na de goedkeuring van de startnota door het college moet deze startnota gedurende een periode van 60 kalenderdagen ter inzage gelegd worden voor de burgers. De goedkeuring van het RUP wordt verwacht in de eerste helft van 2022. De voorbereidende nota is raadpleegbaar via www.mechelen.be/spreeuwenhoek.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer